Veel punten TROTS Haarlem in coalitieakkoord

Haarlem heeft een nieuw coalitieakkoord. TROTS Haarlem stelt met tevredenheid vast dat veel punten die wij hebben ingediend of ter sprake hebben gebracht nu terug te zien in dit akkoord. 
Woningmarkt
De ontwikkelzones worden toekomstwijken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe woningbouwconcepten: letterlijk naar onze beroemde motie Toekomstwijk.
We zijn blij dat er overal in principe 40% sociale huur moet komen. Helaas geldt dit niet voor projecten van minder dan 30 woningen waardoor wij vrezen dat de tweedeling tussen Oost en West qua sociale huur kan blijven bestaan, aangezien in het centrum en west vaker sprake zal zijn van kleinere woningbouwprojecten.
Wij zijn blij dat er gekeken gaat worden of specifieke groepen zoals agenten en verpleegkundigen voorrang kunnen krijgen op de woningmarkt. Een idee dat TROTS Haarlem in het verleden heeft geopperd.
We ondersteunen het idee om te onderzoeken of het oprichten van een eigen woningbedrijf nodig is.
Wij zijn blij dat het keiharde verkiezingspunt van het CDA gesneuveld is en er toch gebouwd gaat worden in de waarderpolder namelijk bij de Oostpoort. Geheel in wens met onze ideeën.
Over de aanpak van airbnb overlast verschillen we van mening.  De 30 dagen regeling van de coalitie kan beter een verbod op het volledig verhuren van een woning worden, zoals in het Berlijnse model.
Vervoer en parkeren
Bij het onderdeel Vervoer zien we veel van ons verkiezingsprogramma terug,  zoals lightrail en meer openbaar vervoer.  Wij hopen dat er ook een verbindingsbus kan komen die de wijken onderling verbindt.
De coalitie wil net als TROTS Haarlem meer fietsenstallingen,  we hopen dat deze dan ook meteen van openbare toiletten worden voorzien die voor iedereen goed toegankelijk zijn.
Het standpunt dat er gebouwd moet worden bij knooppunten herkennen wij uit ons verkiezingsprogramma. We zijn blij dat parkeren vooral op eigen terrein en ondergronds geregeld moet gaan worden.
Verlaging van de parkeernorm lijkt ons niet handig tot er goede alternatieven zijn zoals P+R garages rond de stad. Ook willen we een oplossing voor het te verwachten parkeertekort wanneer straks sociale huurwoningen met een mogelijk lagere parkeernorm van 0,9 ipv 1,2 op de markt gebracht worden.
Zwart op wit staat nu ook dat er beter bewegwijzering naar de parkeergarages moet komen.  Heel mooi, want deze beloofde deed de wethouder ook over de parkeergarage de Kamp toen wij daar jaren terug het betaald parkeren idee van TROTS Haarlem invoerde. Wellicht dat het nu wel uitgevoerd gaat worden en we wel parkeergarages als de Kamp en Centraal kunnen gaan vinden.
Een parkeergarage bij de Koepel was en is ook onze wens.
Zorg voor inwoners
In het verleden heeft TROTS Haarlem gewezen op de problemen bij de pleegzorg die direct ophoudt zodra je 18 wordt,  dus zijn we blij dat het coalitie akkoord nu spreekt over pleegzorg tot 21 jaar.
Het bestrijden van taalachterstand en streven naar meer middelbaar onderwijs in Schalkwijk is een plus. Het openhouden van Sportpark Reinaldapark (HYS)  is een flink actiepunt geweest van TROTS Haarlem.
Het helpen van FightCclub Haarlem en het bouwen van een nieuwe turnhal was en is ook onze wens.  We zien graag meteen genoeg parkeerplekken bij de turnhal.
Voor het instandhouden van de honkbalclub hadden wij zelfs een aparte Facebookpagina opgericht dus ook hier zijn we blij dat de coalitie dit overneemt.
Leefbaarheid
Het coalitieakkoord bevat afspraken over de komst van meer watertappunten komen,  naar een motie van TROTS Haarlem.
De gemeente gaat nu ook de luchtkwaliteit meten.  Hier vroegen wij in de periode 2010-2014 al om,  toen sommige buurten uit ellende maar zelf de luchtkwaliteit gingen meten omdat de gemeente deze taak liet liggen.
Veiligheid
Veiligheid gaat vergroot worden door 6 extra handhavers.  De langlopende wens van TROTS Haarlem komt hier mee deels uit.  Wel horen we nog graag hoe de wijkagent weer echt terugkomt op straat in zijn of haar eigen wijk.
Transparantie
De begroting wordt overzichtelijk gemaakt zodat bewoners van Haarlem hem ook kunnen lezen. Dit nadert onze wens voor een uitgebreide buurtbegroting dus hulde voor deze stap.
De ondersteuning aan wijkraden en letterlijk het overnemen van onze motie Meet and Share waarbij wij als raad met bewoners wijkraden en organisaties in gesprek gaan stemt ons uitermate tevreden.
Jammer is dat D66 ( naast het cda)  ook haar kernboodschap van de verkiezingen heeft moeten prijsgeven; de schuld per inwoner gaat omhoog en het leven in Haarlem zal duurder worden door stijgende kosten voor de afvalstoffenheffing en rioolrecht
Maar al met al zien we ontzettend veel punten van TROTS Haarlem terug en we hopen op een gezonde samenwerking met de coalitie.